Categorieën
Blog

Wanneer vervallen vakantiedagen?

Recht op vakantiedagen

In het burgerlijk wetboek is het aantal wettelijke vakantie-uren per jaar vastgelegd. Dat is 4 maal het aantal uren dat je per week werkt. Veel werknemers hebben recht op meer dan het minimum aantal vakantie-uren. Deze extra vakantie-uren heten bovenwettelijke vakantie-uren. In de cao die op jou en het bedrijf waarvoor je werkt van toepassing is, is dit geregeld.

Recht op vakantiegeld

Ook het recht op een jaarlijkse vakantietoeslag  of  ook wel vakantiegeld is vastgelegd. Dit is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. De opbouw van het vakantiegeld gaat bij ziekte gewoon door.

Vakantiedagen opnemen

Vakantiedagen neem je op door deze aan te vragen bij je werkgever. De werkgever moet in principe instemmen met de vakantiewensen, maar kan daar wel gezien de aard van het bedrijf en de bewaking van een goede bedrijfsvoering regels of afspraken over maken. Dat kunnen bijvoorbeeld regels over de periode en duur van de opname zijn. Dit houdt vaak verband met het soort bedrijf en de sector waarin gewerkt wordt.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen

Sinds een wetswijziging vervallen per 1 januari 2012 niet opgenomen wettelijke vakantiedagen na 6 maanden. Voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen van vóór 2012 geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

De bedoeling van de wet was het stuwmeer aan vakantiedagen aan te pakken en ook te stimuleren dat werknemers voldoende rust inbouwen naast het werk.

Vervaltermijn bovenwettelijke vakantiedagen en uitzonderingen

Een uitzondering op de vervaltermijn van 6  maanden voor opgebouwde vakantiedagen is wel mogelijk. Als een werknemer buiten zijn eigen schuld zijn vakantiedagen niet kan opnemen, dan geldt de vervaltermijn niet. De vakantiedagen vervallen dan pas na vijf jaar. Een werkgever en werknemer hebben daarnaast de optie om de vervaltermijn te verlengen en dus in een overeenkomst of cao afwijkende afspraken te maken. De extra vakantiedagen of bovenwettelijke vakantiedagen die op basis van cao of een andere regeling zijn toegekend, blijven vijf jaar geldig.

In een schema betekent dit het volgende:

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2012: geldig tot 1 januari 2018

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2013: geldig tot 1 januari 2019

– Wettelijke vakantiedagen van 2014: geldig tot 1 juli 2015

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2014: geldig tot 1 januari 2020

– Wettelijke vakantiedagen van 2015: geldig tot 1 juli 2016

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2015: geldig tot 1 januari 2021

Vakantiedagen bij ziekte

Tijdens ziekte bouwt een werknemer evenveel wettelijke vakantiedagen op als in een periode van geen ziekte. Ook dit geldt sinds 1 januari 2012.

Categorieën
Blog

Veranderingen WW per 1-7-2015

Naast de veranderingen in het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), verandert ook veel in de Werkloosheidswet (WW). In deze blog worden de veranderingen behandeld. De veranderingen zien op de systematiek bij de betaling van de WW, het opgeven en verrekenen van inkomsten, wat is passend werk, berekening dagloon veranderd, na 1-1-2016 nog meer veranderingen en vooral versobering.

Sociaaljurist

Een aantal veranderingen zijn al in het nieuws geweest en met name de verwachte problemen rond de invoering en uitvoering daarvan. Lees het artikel daarover in Trouw.

In deze blog een overzicht van de veranderingen.

Categorieën
Archief

Starten met een eigen bedrijf uit de WW

In een serie van drie blogs wordt uitgelegd wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf vanuit de Werkloosheidswet.

In deze eerste blog wordt aangegeven, wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om vanuit de Werkloosheidswet een eigen bedrijf te starten. Behandeld worden de toestemming van UWV en de onderzoeksperiode.

Toestemming UWV

Wil je als zelfstandige starten en (gedeeltelijk) jouw WW-uitkering behouden, dan heb je vooraf toestemming van UWV nodig. Deze toestemming wordt gegeven door de adviseur werk als je aan de voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarde is, dat je je hebt georiënteerd of starten als zelfstandige wat voor je is. Verder zal de adviseur werk een inschatting maken over je geschiktheid om als zelfstandige aan de slag te gaan, je doorzettingsvermogen en motivatie. UWV biedt een informatie bijeenkomst aan, die je bij moet wonen. Als je naar het oordeel van de adviseur werk voldoet aan de voorwaarden, kan je een onderzoeksperiode toegekend worden.

De onderzoeksperiode

Wat is dat die onderzoeksperiode en hoe lang duurt deze? De onderzoeksperiode is bedoeld om jouw idee om te starten als zelfstandige verder te onderzoeken en voor te bereiden. Denk hierbij aan onderzoeken op het terrein van:

  • De haalbaarheid
  • De financiering
  • Waar je onderneming start
  • Welke verzekeringen je nodig hebt
  • Welke vergunningen nodig zijn
  • Wat je ondernemingsplan is
  • Hoe je belastingzaken regelt
  • Hoe je juridisch je bedrijf vorm geeft

Een onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken. Tijdens deze periode hoef je niet te solliciteren en je behoudt jouw uitkering. Besluit je na de onderzoeksperiode dat een eigen bedrijf toch niet iets voor je is, dan verandert er niets. Je ontvangt jouw uitkering en hebt dezelfde rechten en plichten als voor de onderzoeksperiode.

In die onderzoeksperiode zal je een ondernemingsplan moeten maken, die voorgelegd wordt aan de adviseur werk. Mede aan de hand van het ondernemingsplan, wordt besloten en besluit je zelf of je start en in aanmerking komt voor de startperiode.

In het volgende blog zal er stil gestaan worden bij de verschillende wijzen waarop je kunt gaan starten en de daarbij behorende voorwaarden. In de laatste blog zullen de consequenties voor de hoogte van je uitkering en voor de duur van je uitkering als je gaat starten aan bod komen. Ook andere alternatieven voor het starten komen dan aan de orde.

Slot

Heb je meer vragen, schroom niet en neem contact op.

Wil je meer weten over starten vanuit de WW of wil je een ander onderwerp uitgediept hebben in een blog, laat het weten.

vraag-en-antwoord

Tot slot: vond je het interessant en voor meer lezers relevant: deel alsjeblieft.

Categorieën
Archief

Recht op IOW

Wat is een IOW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOW-uitkering ontvang je op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). Met andere woorden de uitkering is bedoeld voor ouders werklozen, die niet meer in aanmerking komen voor een WW uitkering of een andere uitkering boven het Bijstandsniveau.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOW-uitkering?

Als oudere werkloze kom je mogelijk voor een IOW-uitkering in aanmerking na afloop van een WW-uitkering. Ook na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering kan dit.

Categorieën
Archief

Recht op IOAW

Wat is een IOAW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOAW-uitkering ontvang je op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De  IOAW-uitkering is bedoeld voor degene die onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet  aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden worden voldaan:

Categorieën
Archief

Recht op WIA

Wat is een WIA-uitkering en voor wie is die bedoeld?

WIA is de afkorting voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je langdurig ziek bent, als werknemer dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering.

Je werkgever betaald tijdens ziekte de eerste twee jaar (een deel van) je loon door. Kun je na twee jaar nog steeds niet of minder werken? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Hoe werkt de WIA

De WIA gaat uit van wat je nog wel kunt. De WIA maakt onderscheid tussen twee groepen mensen:

Categorieën
Archief

Recht op WW

Wat is een WW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een WW-uitkering ontvang je op basis van de Werkloosheidswet. Een werknemer die in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek heeft recht op een WW uitkering.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je: