Categorieën
Blog

Corona crisis en de tegemoetkomingen voor ondernemers


Inleiding

Naar aanleiding van de grote impact van de Corona crisis op onze economie zijn er verschillende maatregelen ingesteld door de regering om ondernemers te ondersteunen. In dit artikel worden de meeste regelingen geïntroduceerd. In aparte artikelen worden de verschillende regelingen onder de loep genomen. Dus wil je dieper en meer weten over de individuele regelingen dan is het aan te raden het desbetreffende artikel te lezen.

De regelingen op een rij

Er zijn een behoorlijk aantal verschillende soorten regelingen opgetuigd. De regelingen zijn zoveel als mogelijk specifiek gericht op de noden van de verschillende soorten ondernemers. Basis van alle regelingen is de aanname, dat men ook daadwerkelijk geraakt wordt door de Corona crisis. De belangrijkste regelingen zijn in een drietal wetgevingen geregeld:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS);
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

In aparte blogs zijn door mij de verschillende regelingen uitgebreid onder de loep te nemen. In dit artikel zal ik de verschillende regelingen globaal introduceren. Voor een uitgebreider inzicht verwijs ik naar de uitgebreidere blogs over de TOZO, TOGS en NOW (via een link te benaderen). Nog een vierde categorie van maatregelen zijn er vanuit de overheid genomen. Deze zijn niet in een aparte wetgeving vastgelegd en hebben allemaal betrekking hebben op uitstel van belastingen op leningen. Ook die zal ik kort hier noemen.

TOZO

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De TOZO moet worden aangevraagd bij en wordt verzorgd door de gemeenten.  De regeling sluit aan op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

De bedragen die worden gehanteerd zijn gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud.
Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de corona crisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Hiernaast kunnen ondernemers die als gevolg van de corona crisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,-  met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

TOGS

De TOGS helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. De aanvraag wordt gedaan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. SBI code staat voor Standaard Bedrijfsindeling en deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf en is vastgelegd in het KVK Handelsregister.

Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig € 4.000,- (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. De gift is bedoeld om ondernemers te ondersteunen die door de maatregelen in hoge nood zitten.

NOW

De NOW regeling wordt aangevraagd bij en uitgevoerd door Uitvoering Werknemers Verzekeringen (UWV). De regeling ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die acuut omzetverlies lijden. Doel van de regeling is het voorkomen van werkloosheid van vaste én flexibele krachten!

De tegemoetkoming in de vorm van een subsidie ziet alleen op de betaling van de loonkosten (geen reiskosten, studiekosten, premie WW/WIA). Aannemelijk gemaakt dient te worden door de aanvrager, dat gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies geleden wordt. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom, naar rato van de omzetdaling. De duur van de tegemoetkoming is maximaal 3 maanden. Mogelijk komt er een eventuele verlenging van 3 maanden afhankelijk van de duur van de corona crisis. De regeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in werking treden.

Overige voorzieningen

Naast de hiervoor genoemde wettelijke regelingen zijn er nog verschillende andere tegemoetkomingen voor ondernemers. Zoals uitstel van belastingbetaling en versoepeling van kredietmogelijkheden.

Bij uitstel van belastingbetalingen kun je denken aan de omzetbelasting, inkomstenbelasting, maar ook toerismebelasting. Echter ook kan gedacht worden aan het gemakkelijker maken van de aanvraag voor wijziging van een voorlopige aanslag en bijvoorbeeld ook deblokkering van de zogenoemde g-rekening.

Bij versoepeling van kredietmogelijkheden kun je denken aan verruiming van de borgstellingsmogelijkheden voor het MKB, de Landbouw, de Garantie Ondernemingsfaciliteiten, via de verschillende kredietinstellingen te regelen.  Ook voor kredieten bij Qredits kan men in aanmerking komen voor soepelere voorwaarden.

Slot

Er zijn heel veel sites die deze regelingen nader toelichten. Ga echter voor het juiste verhaal in elk geval naar de site van de desbetreffende instanties die de regelingen uitvoeren. Een basis overzicht is terug te vinden via de site van de Rijksoverheid.

Meer beeldend zijn de TOZO en TOGS toegelicht in een webinar van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO).

Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een corona calculator gelanceerd. Die kun je hier vinden.

Adviesbureau ActaVerba en WebHare hebben de online tool Coronageldhulp gelanceerd. De tool is zowel voor ondernemers als werknemers bedoeld.

HR-consultant HCS heeft een specifieke tool ontwikkeld voor de NOW-regeling, waarbij je als werkgever op basis van een geschat omzetverlies compensatie kunt aanvragen voor de loonkosten.

Voor meer inzicht zie ook de blogs over de desbetreffende regeling, TOZO, TOGS  en  NOW.

Categorieën
Archief

Recht op IOW

Wat is een IOW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOW-uitkering ontvang je op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). Met andere woorden de uitkering is bedoeld voor ouders werklozen, die niet meer in aanmerking komen voor een WW uitkering of een andere uitkering boven het Bijstandsniveau.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOW-uitkering?

Als oudere werkloze kom je mogelijk voor een IOW-uitkering in aanmerking na afloop van een WW-uitkering. Ook na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering kan dit.

Categorieën
Archief

Recht op IOAW

Wat is een IOAW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOAW-uitkering ontvang je op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De  IOAW-uitkering is bedoeld voor degene die onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet  aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden worden voldaan:

Categorieën
Archief

Recht op WIA

Wat is een WIA-uitkering en voor wie is die bedoeld?

WIA is de afkorting voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je langdurig ziek bent, als werknemer dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering.

Je werkgever betaald tijdens ziekte de eerste twee jaar (een deel van) je loon door. Kun je na twee jaar nog steeds niet of minder werken? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Hoe werkt de WIA

De WIA gaat uit van wat je nog wel kunt. De WIA maakt onderscheid tussen twee groepen mensen:

Categorieën
Archief

Recht op WW

Wat is een WW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een WW-uitkering ontvang je op basis van de Werkloosheidswet. Een werknemer die in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek heeft recht op een WW uitkering.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je: