Categorieën
Blog

Gewijzigde rekenregels WW per 1 juli 2015 leiden tot commotie

In een vorig blog werden de veranderingen in de WW al behandeld. Naast de wettelijke veranderingen is ook de berekeningssystematiek van de WW uitkering veranderd. Deze veranderingen in de berekeningssystematiek geven nog wel wat verschuivingen, die niet altijd gunstig uitpakken voor uitkeringsgerechtigden.

WW uitkering

 

De rekenregels bij de WW worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en behoeven niet door het parlement te worden goedgekeurd. Door plaatsing in het Staatsblad zijn de regels per 1 juli veranderd. Hierdoor valt de werkloosheidsuitkering voor met name seizoensarbeiders en flexwerkers lager uit.

Gewijzigde systematiek

Tot 1 juli werd het totaal verdiende loon gedeeld door het aantal gewerkte dagen. Werd het hele jaar gewerkt, werd het jaarloon gedeeld door het aantal werkdagen per jaar. Als korter dan een jaar gewerkt was, werd het totaal verdiende loon gedeeld door het aantal feitelijk gewerkte dagen. Werkte men dus een half jaar, dan werd het loon gedeeld door een half jaar voor de vaststelling van de hoogte van het dagloon.

Per 1 juli wordt het in het afgelopen jaar verdiende loon altijd gedeeld door 261 dagen. Dus voor wie zes maanden werkte, wordt het loon dus niet langer door dat aantal dagen gedeeld maar door 261 dagen. In dit theoretische voorbeeld wordt de uitkering dus gehalveerd.

Ook voor mensen die vanuit een WW uitkering gingen werken en dan een lager loon verdienden, dan voordat zij werkloos waren, pakt deze systematiek negatief uit, als men weer werkloos wordt.

Ten halve gekeerd

De heer Asscher heeft naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer en opmerkingen van vakbonden en werkgevers besloten om een alternatief te vinden voor deze systematiek om de ongewenste negatieve gevolgen weg te nemen van de aanpassing van de rekenregels. Zie het interview met hem daarover.

Voor alle duidelijkheid de ongewenstheid van deze systematiek zat niet in het negatieve effect voor met name seizoenswerknemers. Daarvan werd aangegeven dat het raar is dat iemand die kort gewerkt heeft een hogere uitkering kon krijgen dan iemand die lang heeft gewerkt.

De vraag is dan ook wat de aanpassingen zullen zijn die de heer Asscher voor ogen heeft. Dat zullen we moeten afwachten.

Vragen of reacties? Van harte welkom.

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.