Categorieën
Archief

Recht op IOW

Wat is een IOW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOW-uitkering ontvang je op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). Met andere woorden de uitkering is bedoeld voor ouders werklozen, die niet meer in aanmerking komen voor een WW uitkering of een andere uitkering boven het Bijstandsniveau.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOW-uitkering?

Als oudere werkloze kom je mogelijk voor een IOW-uitkering in aanmerking na afloop van een WW-uitkering. Ook na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering kan dit.

Als je recht op een IOW-uitkering hebt, dan houdt je deze tot jouw AOW-leeftijd.

IOW-uitkering na afloop van een WW-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
• 60 jaar of ouder zijn toen je werkloos werd.
• de einddatum van jouw WW-uitkering is bereikt.
• jouw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.
• je kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat je op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voor de WW voldeed. Is jouw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de restduur van een eerder WW-recht? Dan voldoe je niet aan deze voorwaarde.

IOW-uitkering na afloop van een WGA-uitkering

De WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van jouw loongerelateerde WGA-uitkering, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
• je was 60 jaar of ouder toen jouw WGA-uitkering inging.
• je WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
• de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering is bereikt.

Let op: had je een WW-uitkering voordat je arbeidsongeschikt werd? Dan heb je alleen recht op een IOW-uitkering in de volgende situatie:
• je werd werkloos na 30 september 2006.
• je was op de 1e dag van jouw werkloosheid 60 jaar of ouder.

Aanvragen IOW-uitkering

Het UWV voert de IOW uit. Na afloop van de WW-uitkering of de WGA-uitkering bekijkt het UWV of je aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvang je een informatiepakket met een aanvraagformulier en zal door UWV bij het voldoen aan alle voorwaarden een IOW uitkering verstrekt worden.

Hoogte IOW-uitkering

Jouw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering kijkt het UWV niet naar jouw eigen vermogen. Verder wordt ook niet gekeken naar het inkomen en het vermogen van jouw partner. Vooral deze tweede voorwaarde maakt dat de IOW een belangrijk inkomensverlies tegen gaat als je als oudere na een werkloosheidsuitkering niet aan de slag komt en je partner nog wel een inkomen heeft.

Geen recht (meer) op IOW-uitkering

Je hebt geen recht (meer) op een IOW-uitkering als je:
• niet meer in Nederland woont, tenzij je in het buitenland meewerkt aan activiteiten die bijdragen aan jouw inschakeling op de arbeidsmarkt
• illegaal bent
• gedetineerd bent
• de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt
• jouw WW-uitkering blijvend geheel geweigerd is

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.