Categorieën
Archief

Recht op WW

Wat is een WW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een WW-uitkering ontvang je op basis van de Werkloosheidswet. Een werknemer die in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek heeft recht op een WW uitkering.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je:
• bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is het geval als je als werknemer werkte en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
• 5 uur of meer van jouw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
• direct beschikbaar bent voor betaald werk;
• in minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voordat je werkloos werd (weken eis).
• niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als je zelf ontslag neemt, heb je alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Duur WW-uitkering

De uitkeringsduur is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het recht op uitkering is ontstaan.

Als de werknemer aan kan tonen in de periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het kalenderjaar waarin zijn eerste dag van werkloosheid is gelegen, in tenminste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen per kalenderjaar loon te hebben ontvangen respectievelijk over 208 of meer uren per kalenderjaar loon heeft ontvangen, waarbij vóór 1 januari 2013 52 of meer dagen bepalend is en vanaf 1 januari 2013 208 of meer uren, wordt de uitkeringsduur verlengd met een maand voor ieder volledig kalenderjaar dat het arbeidsverleden de duur van drie kalenderjaren overstijgt, met dien verstande dat de totale uitkeringsduur maximaal 38 maanden bedraagt.

Het arbeidsverleden, wordt berekend door samentelling van:

  1. het aantal kalenderjaren, vanaf en met inbegrip van 2013 tot en met het kalenderjaar onmiddellijk voorafgaande aan het kalenderjaar waarin zijn eerste dag van werkloosheid is gelegen, waarin de werknemer over 208 of meer uren loon heeft ontvangen;
  2. het aantal kalenderjaren, vanaf en met inbegrip van 1998 tot 2013, waarover de werknemer over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen; en
  3. het aantal kalenderjaren vanaf en met inbegrip van het kalenderjaar waarin de werknemer zijn 18e verjaardag bereikte tot 1998.

Aanvragen WW-uitkering en de hoogte

Het UWV voert de WW uit. Op de website van UWV kun je je inschrijven als werkzoekende en een WW-uitkering aanvragen. UWV neemt binnen 8 weken een beslissing op jouw aanvraag.

Na je laatste werkdag heb je:

  • twee dagen de tijd om je in te schrijven als werkzoekende bij UWV. Dit mag je ook al eerder doen, wat ook aan te raden is.
  • één week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Ook dit kun je al eerder doen, dan na de laatste werkdag. Dit kan tot één maand voor jouw laatste werkdag.

De hoogte van de uitkering is in de eerste twee maanden per dag 75% van het dagloon. Vanaf de derde maand bedraagt de uitkering per dag 70% van het dagloon.

Aanvullende uitkering via Toeslagenwet

Is de WW-uitkering niet hoog genoeg om jezelf of jouw gezin te onderhouden? Dan kun je een beroep doen op de Toeslagenwet. Deze wet vult jouw uitkering dan aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie.

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.