Over Sociaaljurist.nl

Sociaaljurist.nl is opgezet om laagdrempelig juridisch advies en begeleiding mogelijk te maken op het terrein van het sociaal zekerheidsrecht.

Het sociaal zekerheidsrecht draait om regelingen voor:

  • alle burgers; de algemene of volksverzekeringen, zoals de algemene kinderbijslagwet, algemene ouderdomswet en de algemene nabestaandenwet;
  • werknemers; de werknemersverzekeringen zoals de Werkloosheidswet, Wet werk en inkomen na arbeidsongeschiktheid (WIA)  en de Ziektewet;
  • degenen die geen gebruik meer kunnen maken van werknemersverzekeringen en/of ook verder een gebrek aan inkomen hebben; de zogenoemde sociale voorzieningen, zoals de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wij zijn gespecialiseerd in het beantwoorden van jouw vragen en het herkennen van de mogelijke knelpunten op het brede terrein van de sociale zekerheid, met een nadruk op de werknemersverzekeringen. Hierbij loont het zowel voor werkgever als werknemer om goed beslagen ten ijs te komen. Dat kan veel ongemak voorkomen, in de vorm van bijvoorbeeld premiedruk of boetes voor de werkgever en voor de werknemer of hij al of niet in aanmerking komt voor een uitkering of een voorziening.

Oplossingen voor vragen en problemen, kunnen zowel voor werkgever als werknemer heel profijtelijk zijn, waarbij de belangen vaak ook parallel kunnen lopen. Vaak ook lopen vragen op arbeidsrechtelijk terrein hiermee parallel en een goede oplossing van een geschil, kan van groot belang zijn voor zowel werkgever als werknemer in het licht van het sociaal zekerheidsrecht en de eerder genoemde premies en boetes en de rechten op een uitkering.

Schroom niet, stel jouw vraag, via onderstaand formulier of neem telefonisch contact op. Intake is gratis, waarbij je meteen een indicatie krijgt over een mogelijke oplossing en de eventuele kosten.